NPKTHAILAND | วิดีโอ

ปุ๋ยสั่งตัดตอนที่ 6/6 วงจรธาตุอาหารพืชในนาข้าว

ความรู้เรื่องปุ๋ยสั่งตัดตอนที่ 6 โดย ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์